Category Archives: Mian Li Zhen 棉里针

Mei Li Jin Video by Dr. Daniel Wong

The first six levels of Mei Li Jin are included in this video. The performance was at Jilin University Lambton College, Changchun, Jilin, China on September 2013.

棉里針拳譜

白鹤派 健身柔拳棉裹针 开祖升隆长老兆锡肇庆庆云寺。白鹤派师祖黄林开第二传掌门人。白鹤派掌门人吴肇锺第三传。吴肇锺嫡传弟子鄺本夫白鹤派第四代掌门人。 白鹤派 柔拳棉裹针 棉裹针技术,既兜罗手佛说柔软之意。此种拳法,以打坐调息为体,以行阴中之阴为用。行阴中之阴, 既洗髓经之法。古人遗法有易筋经,洗髓经两种。洗髓之法,多有珍秘,所传易筋经学者亦多未得师承,能者亦后自爱惜之。棉裹针既为洗髓经之一,但仍以贯相为功。能贯相,方能联起打座行阴中之阴,以为神理化机,而得天人合一之效。棉裹针之手法决列后。 (more…)
Read More