Pan Ma Jian 盘马剑

 

白鶴派 盤馬劍 劍譜歌訣

一、二指背劍頂天地

二、捲袍上馬去建功

三、拔劍向敵上前進

四、兩臂分開探敵踪

五、環抱合什唸阿彌

六、韋馱仍在座春風

七、拔劍向敵衝鋒進

八、轉運乾坤白鶴功

九、右揮陰劍昭日明

十、左揮陽劍震乾坤

十一、   右揮長劍成先例

十二、   合什停留視敵踪

十三、   蠨蛸穿成左抱關

十四、   蠨蛸穿成右抱關

十五、   蠨蛸劍上帶馬回

十六、   蠨蛸劍上仍舊貫

十七、   蠨蛸雙飛馬上過

十八、   雙手抱月把敵冲

十九、   平手拂草尋蛇路

二十、   拋劍圃頭是正宗

二十一、                    韋馱施展帶馬回

二十二、                    右揮青萍盤馬勢

二十三、                    左揮青萍盤馬勢

二十四、                    回馬拋劍是正功

二十五、                    橫揮慧劍捲青絲

二十六、                    左揮慧劍捲珠簾

二十七、                    下馬存心抱日月

二十八、                    上馬開弓走天涯

二十九、                    圃馬撐渡建殊功

三十、                        雙手抱月連環套

三十一、                    盆馬彈劍急先鋒

三十二、                    合什留停觀敵勢

三十三、                    上下撲草尋虎穴

三十四、                    通旋蠨蛸不停留

三十五、                    螺蠍三度靶靶舞

三十六、                    帶馬問路顯威風

三十七、                    白鶴飛劍似遊龍

三十八、                    一度旋風吹落葉

三十九、                    二度旋風吹落葉

四十、                        雙飛蝴蝶馬上過

四十一、                    一度橫風渡海洋

四十二、                    二度橫風渡海洋

四十三、                    停步合什胸中劍

四十四、                    魁星踢斗轉身冲

四十五、                    戽誰高崗運不竅

四十六、                    季子背劍橋下過

四十七、                    二度背劍橋下過

四十八、                    雙飛蝴蝶回馬功

四十九、                    胸中劍指地上草

 

五十 二                  步上前轉身冲

五十一、                    二度劍指地上草

五十二、                    再步上前轉身冲

五十三、                    海底英雄抱水劍

五十四、                    游揚白鶴飛滿天

五十五、                    月黑海底水上舞

五十六、                    白鶴穿雲空中箭

五十七、                    太無極運轉天地

五十八、                    天地正宗萬劍歸

No Comments Yet.

Leave a comment